Członkostwo Banku

CHCESZ MIEĆ WPŁYW NA TO CO DZIEJE SIĘ W BANKU? NIE ZWLEKAJ ZOSTAŃ NASZYM CZŁONKIEM

Członkostwo w Naszym Banku ma charakter ogólnodostępny i dobrowolny. Członkiem Banku Spółdzielczego może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.

Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej. Członek Banku Spółdzielczego jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 50,00zł (słownie złotych: pięćdziesiąt złotych) i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden - udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 100,00zł (słownie złotych: sto złotych).

Członkowie mają prawo:

  • brać udział w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich,
  • wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,
  • uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
  • przeglądać rejestr członków,
  • oceniać działalność Banku Spółdzielczego, zgłaszać wnioski jej dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.

Członkostwo ustaje na skutek:

  • wystąpienia za wypowiedzeniem,
  • wykreślenia z rejestru członków,
  • wykluczenia,
  • śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,20
WIBOR 3M - średnia 0,23
   

KURSY WALUT

2020-09-17
Obowiązuje od godziny 08:00
USD 3.7526
EUR 4.4528
CHF 4.1373
GBP 4.8447