Obwieszczenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Banku Spółdzielczego w Warcie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Buczek w powiecie łaskim przy ul. Głównej 21 złożonej z działki o nr 243 o pow. 0,1300 ha zabudowanej domem jednorodzinnym dwukondygnacyjnym podpiwniczonym zaadaptowanym na cele usługowe o pow. użytkowej 146,60 m2, dla której Sąd Rejonowy w Łasku prowadzi księgę wieczystą o nr SR1L/00014344/2.

Wartość rynkowa nieruchomości stanowiąca podstawę do przetargu wynosi 405.000,00 zł (słownie: czterysta pięć tysięcy złotych).

Szczegółowe wymogi, jakie powinna spełniać oferta, wykaz załączników, sposób złożenia oferty, kryteria decydujące o rozstrzygnięciu przetargu, obowiązki osoby, na rzecz której zostanie rozstrzygnięty przetarg, określa regulamin przetargu.

Regulamin przetargu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Banku www.bs-warta.pl.

UWAGA: Sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi na rzecz Nabywcy wyłonionego w przetargu w przypadku rezygnacji z prawa pierwokupu przez uprawniony podmiot.

Ofertę do przetargu należy złożyć w terminie do dnia 07.09.2021 r. do godz. 9:00. osobiście w Sekretariacie Banku Spółdzielczego w Warcie, ul. Klasztorna 1, 98-290 Warta lub listownie na ww. adres.W przypadku wybrania drugiej formy liczy się data wpływu.

Wymagane do przetargu wadium w kwocie 40.500,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy pięćset złotych) należy uiścić na rachunek bankowy Banku nr 29 92700006 2200 0055 1001 7111 w terminie do dnia 06.09.2021 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Banku.

Nieruchomość można obejrzeć po wcześniejszym zgłoszeniu takiej chęci pod nr tel. (43) 8294019.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Banku, w dni robocze, w godzinach 8:00 -15:00, tel. (43) 8294019.

 

Regulamin przetargu

Formularz oferty

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

AKTUALNOŚCI

  • 15-09-2021 Obwieszczenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

                                                                                                                        OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Zarząd Banku Spółdzielczego w Warcie ogłasza pisemny przetarg...

  • 13-09-2021 Zmiany w Tabeli opłat i prowizji

    Na podstawie uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Warcie nr 30/3/2021 z dnia 08.09.2021r., z dniem...

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia   0,18
WIBOR 3M - średnia   0,21
WIBID 1M - średnia - 0,02
Stopa referencyjna    0,10

KURSY WALUT

2021-09-24
Obowiązuje od godziny 12:00
USD 3.9256
EUR 4.6012
CHF 4.2494
GBP 5.3605