Aktualności

Zmiana opłat i prowizji z dniem 08.11.2022

28-09-2022

Na podstawie uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Warcie nr
29/7/2022 z dnia 08.09.2022r., z dniem 08.11.2022r. zmianie ulegają
następujące opłaty:

  1. W Dziale I Rozdział 5 Wspólne czynności związane z obsługą Pakietów/rachunków bankowych
    dla klientów indywidualnych pkt 5 litera b otrzymuje następujące brzmienie:

Lp.

Rodzaj czynności (usługi)

tryb pobierania

Stawka prowizji w PLN

ROR

ROR Senior

2.

Polecenie przelewu złożone w formie papierowej

     

b) na rachunki prowadzone w innym banku krajowym

za każdy przelew

4,00

3,50

  1. W Dziale I Rozdział 9 Czynności kasowe pkt. 1 litera a ulega zmianie oraz dodaje się literę g w
    następującym brzmieniu:

Lp.

Rodzaj czynności (usługi)

tryb pobierania

Stawka prowizji w PLN

1.

Wpłaty gotówki przekazywane na rachunki

a) prowadzone w innym banku krajowym

każdorazowo

0,50% min. 4,50

g) Urzędu Skarbowego

każdorazowo

6,00

Jednocześnie informujemy, że jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody na zmiany zawarte w Tabeli
opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe pobierane w Banku Spółdzielczym w Warcie
może Pan/Pani przed proponowaną datą wejścia w życie tych zmian: złożyć na piśmie sprzeciw
wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku. Niezłożenie na
piśmie wyżej wymienionego oświadczenia oznaczać będzie akceptację zmian w Tabeli opłat i
prowizji za czynności i usługi bankowe pobierane w Banku Spółdzielczym w Warcie.

Znajdziesz nas też tutaj