Home RODO

Drogi Kliencie,

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określone jako RODO, ORODO, GDPR lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz zasadach, na jakich się to odbywa od 25 maja 2018 roku. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Bank Spółdzielczy w Warcie,
  (ul. Klasztorna 1, 98-290 Warta).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności bankowej,
  a w szczególności zawarcia i realizacji umowy dotyczącej produktu bankowego, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy, dokonania analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, w celach marketingowych oraz w celach archiwalnych.

 3. Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy - Prawo bankowe. Uzależniony jest od zawartych przez Panią/Pana umów z Bankiem, a w szczególności umowy rachunku bankowego, umowy o bankowość elektroniczną, umowy o kartę płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz innych umów o usługi bankowe i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów i usług.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są organy i podmioty uprawnione oraz instytucje (Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Banków Polskich) na podstawie ustawy – Prawo bankowe.

 5. Okresy przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Bank do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania/ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Panią/Pana
  z Bankiem oraz upływu terminu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń),
  w szczególności terminy przechowywania/przetwarzania danych osobowych wynikają z ustawy – Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 6. Przysługuje Pani/Pana prawo do żądania od Banku sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO, ustawy - Prawo bankowe, ustawy
  o rachunkowości oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.

 9. W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Bank, w tym o profilowaniu, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o zasadach ich podejmowania, a także
  o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.

 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank.

 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość świadczenia usługi przez Bank.

 12. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia reklamacji odnośnie sposobu obsługi wniosku.

 13. W przypadku pytań dotyczących obsługi wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem Placówki sprzedażowej Banku.


Administrator – Bank Spółdzielczy w Warcie


Załącznik nr 1: Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych

Załącznik nr 2: Wniosek w formacie: pdf, docx