Home Kredyty

KREDYTY DLA ROLNIKÓW:

 

Kredyt w rachunku bieżącym

To krótkoterminowy kredyt przeznaczony na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, bez określenia w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu. Spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy. Wysokość kredytu jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym.

 • okres kredytowania - do 12 m-cy,

 • możliwość przedłużenia obowiązywania umowy kredytowej na kolejne okresy, bez konieczności spłaty zadłużenia występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania,

 • maksymalna wysokość kredytu nie może przekroczyć 6-krotności średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 12 m-cy,

 • bez dokumentowania celowości wykorzystania kredyt,

 • atrakcyjne oprocentowanie,

 • niska prowizja.

Kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony hipoteką

To kredyt o charakterze odnawialnym, czyli każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredytu odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie. Przeznaczony jest na pokrycie wszelkich zobowiązań Kredytobiorcy.

 • okres kredytowania – do 5 lat,

 • odsetki płatne miesięcznie,

 • możliwość przedłużenia obowiązywania umowy kredytowej na kolejne okres, bez konieczności spłaty zadłużenia występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania,

 • bez dokumentowania celowości wykorzystania kredytu,

 • zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości,

 • kwota kredytu nie może przekroczyć 300.000,00 zł oraz 50% rynkowej wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

To kredyt przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą. Może być dodatkowym źródłem finansowania majątku gospodarstwa rolnego i znacznie poprawić jego bieżące działanie.

 • długi okres kredytowania – nawet do 5 lat,

 • spłata kredytu jednorazowo lub w ratach (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych), dostosowane do cyklu obrotowego działalności Klienta,

 • bez dokumentowania celowości wykorzystania kredytu,

 • atrakcyjne oprocentowanie,

 • zabezpieczenie ustalane indywidualnie z klientem.

Kredyt inwestycyjny

To kredyt przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy (np. zakup maszyn, gruntów rolnych, budowa budynków służących do produkcji rolnej)

 • to uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy – kredyt może być udzielony do 85% kosztów inwestycji realizowanego przedsięwzięcia,

 • długi okres kredytowania – nawet do 10 lat,

 • zabezpieczenie ustalane indywidualnie z klientem,

 • spłata kredytu w ratach,

 • dopuszcza się możliwość refinansowania 50% nakładów inwestycyjnych poniesionych maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, udokumentowanych: fakturami, umowami, wyceną rzeczoznawcy.

Kredyty preferencyjne

Poprzez kredyt preferencyjny należy rozumieć kredyt:

 1. z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR lub innych środków publicznych,

 2. którego spłata może następować w części z dotacji otrzymanych ze środków publicznych

 3. lub w przypadku którego częściowa spłata odsetek lub kapitału następuje ze środków podmiotu, z którym Bank zawarł porozumienie.

Dlaczego warto?

 • indywidualne warunki – zróżnicowane okresy kredytowania oraz karencji pozwolą dopasować spłatę kredytu do możliwości finansowych Kredytobiorcy,

 • niskie koszty obsługi kredytu (część odsetek od kredytu jest refundowana przez ARiMR),

 • dogodny system spłat kredytu dostosowany indywidualnie do klienta,

 • atrakcyjne oprocentowanie – kredyty inwestycyjne z dopłatami ARiMR są znacznie niżej oprocentowane niż zwykłe kredyty gospodarcze,

 • długoterminowy charakter kredytu – długie okresy spłaty kredytu są bardzo korzystne przy realizowaniu kosztownych inwestycji w gospodarstwie rolnym,

 • elastyczne warunki – środki kredytowe można otrzymać jednorazowo lub w transzach.

Kredyt obrotowy DOBRY PLON

To finansowe wsparcie rolników w celu pełnego zaopatrzenia gospodarstw rolnych w niezbędne środki do produkcji rolnej (zakup nawozów, środków ochrony roślin, zwierząt, nasion, paliwa na cele rolnicze).

Atrakcyjne warunki!

 • kwota kredytu uzależniona jest od wielkości gospodarstwa rolnego i wynosi aż 3.000 zł na 1 ha użytków rolnych,
 • okres spłaty do 12 m-cy,
 • oprocentowanie stałe - 6% w skali roku,
 • niska prowizja tylko - 1%,
 • brak konieczności rozliczania kredytu rachunkami,