Home Aktualności Kredyt preferencyjny

KREDYT OBROTOWY PREFERENCYJNY

NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ Z DOPŁATAMI ARiMR

 

Szanowni Państwo!

Już od 21 września 2018r. Bank Spółdzielczy w Warcie oferuje kredyt preferencyjny na zakup środków do produkcji rolnej z dopłatami ARiMR.

Kredyt może zostać udzielony producentowi rolnemu w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który z prowadzonej produkcji rolnej uzyskał w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku co najmniej 10 000 zł ze sprzedaży produktów rolnych wykorzystywanych w ramach działalności w zakresie rolnictwa.

Kwota kredytu nie może wynosić więcej niż kwota pomocy państwa w ramach dostępnego w dniu udzielenia kredytu trzyletniego limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

Kredyt może zostać udzielony na zakup:

  • środków do produkcji rolnej,
  • kwalifikowanego materiału siewnego,
  • sadzeniaków ziemniaka,
  • zwierząt hodowlanych.

Kredytobiorca jest w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego, zobowiązany udokumentować wydatki poniesione ze środków kredytu fakturami, rachunkami i innymi dowodami wpłaty, w tym dokonanymi na podstawie umowy sprzedaży.

Rodzaj zabezpieczenia:

Zgodnie z prawnymi formami zabezpieczeń obowiązującymi w banku.

Okres kredytowania/karencji:

Karencja w spłacie kredytu maksymalnie do 12 miesięcy.

Zgodnie z Zasadami udzielania kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania, okres kredytowania nie może być dłuższy niż 4 lata.

Oprocentowanie:

Oprocentowanie zmienne stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku 3,5 pp.

Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez:

- kredytobiorcę w wysokości 2%

- Agencję w pozostałej części.

Prowizje i opłaty:

Prowizja przygotowawcza w wysokości 1,5% kwoty udzielonego kredytu.

Drogi kliencie, to ostatnie chwile aby skorzystać z tak dogodnego kredytu dostępnego tylko do 31 grudnia 2018r., bez protokołu oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę.

Zapraszamy do naszych placówek. Nasi pracownicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji.